سخنرانان کنگره 


نام نام خانوادگی  امتیاز
 صابر  آرامی نیکچه 4
 سیده فیروزه  دانشوری  4
 محمدرضا  قانع 4
 سید مسعود  مهدوی 4
 مریم  فراهانی واشقانی 4
 مصطفی  رضوانی 4
 مرجان  مهرپرور 4
 تورج  ملک محمدی 4
 سید سعید   طباطبائی 4
 فریدون  بیاتانی 4
 داوود رضا  شفاعت 4
 حسن  طاهر احمدی 4
 جواد   ملکی 4
 علی   جواربچی 10
 سید رضا  شریف زاده 4
 محمود  امینی 4
 ابراهیم  کریمی 4
 رامین  امیر ساسان 4
 علی   عمرانی نوا 4
 صدراله  محمودی 4
 علی   محمدشاهی 8
 صغری  خطردوست 4
 سیدضیاء  هجری پور 4
 فاطمه  دریجانی 8
 محمد حسین  صالح نیا 4
 غلامرضا  نوروزی 4
 آرش  صفایی 4
 صادق  محبوبی 4


 Designed by iCode.ir - All rights reserved